Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

93-00-3274

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.07.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831901762

BG411, Изпълнителна агенция по околна среда, бул. Цар Борис III № 136, За: Радослава Павлова - юрисконсулт в отдел Правен, България 1618, София, Тел.: 02 9406432, E-mail: r.pavlova@eea.government.bg, Факс: 02 9559015

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://eea.government.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-2016/servizno-obsluzhvane-na-zhivachni-analizatori-i-dostavka-na-konsumativi-za-tyah.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

35253 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Сервизно обслужване на живачни анализатори и доставка на консумативи за тях“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50411000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на измервателни уреди и апарати


Срок за получаване на офертите

18/07/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

11/07/2016  (дд/мм/гггг)