Версия за печат

BG-Шумен

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.07.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 127521758

BG333, Комплексен Онкологичен Център- Шумен ЕООД, ул.Васил Априлов 63, За: Иванка Ралева, България 9700, Шумен, Тел.: 054 800832, E-mail: raleva@oncocenter.org, Факс: 054 800313

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.oncocenter.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.oncocenter.org/site/category/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87/.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

85619 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

" Строителство в лъчетерапевтично отделение - етаж 4 - заседателна зала”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

27/07/2016 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Предмета на обществената поръчка включва: Извършване на строително-монтажните работи в заседателна зала ет.4 в сграда Лъчетерапия, дейности за IV етап на база архитектурен проект одобрен с разрешение за строеж №128/26.04.2007 г., описани в техническата спецификация – Приложение 1. Предварителни условия за участие и изисквания към участниците. Съгласно чл.10, ал.1 от ЗОП в обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки съгласно законодателството на държавата, в която е установено и отговарят на предварително обявените условия, съдържащи се в обявата за събиране на оферти и документацията за участие и изискванията посочени в Закона за обществените поръчки. Участникът да отговаря на изискванията на чл.54, ал.1, т.1, 2, 3, 4 и 7 от Закона за обществените поръчки. Участникът да има валидна застраховка „Професионална отговорност” по чл.171, ал.1 от ЗУТ с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката.Участникът трябва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в Р.България. Поръчката се възлага въз основа на „Икономически най – изгодна оферта” се определя въз основа на кретерий „НАЙ-НИСКА ЦЕНА” Срок на валидност на офертата: тридесет календарни дни от датата, определена за краен срок за получаване на оферти. Офертите на участниците ще се приемат в деловодството на „КОЦ-ШУМЕН „ ЕООД гр.Шумен ул.Васил Априлов 63 ет.4 сграда " Лъчетерапия", всеки работен ден до датата и часа, посочени в публикуваната обява. Офертите на участниците ще бъдат отворени на публично заседание на 28.07.2016г от 11:00 часа в кабинет Счетоводство ет.4

Дата на изпращане на настоящата информация

11/07/2016  (дд/мм/гггг)