Версия за печат

BG-Благоевград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОП-09-00-3

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.07.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000017149

BG413, Югозападен университет Неофит Рилски, ул. Иван Михайлов, 66, За: Алексей Крекманов, България 2700, Благоевград, Тел.: 073 588541, E-mail: op@swu.bg, Факс: 073 885516

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.swu.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.swu.bg/offers/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

63559 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Периодични доставки на хигиенни продукти и санитарни материали за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“ по девет обособени позиции: 1. Перилни препарати и сапуни, 2. Пликове и чували за смет, 3. Кърпи и други за почистване, 4. Доставка на кофи и други, 5. Лопатки за смет и четки, 6. Препарати и дезифенктанти, 7. Аксесоари и материали за почистване, 8. Препарати и дезифенктанти за парни бани и сауни, 9. Хартиени изделия за хигиенни нужди

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

39800000, 33711900, 19640000, 39525800, 39224330, 39224350, 39811110, 39830000, 33760000

Описание:

Почистващи и полиращи продукти
Сапун
Големи и малки пликове за смет от полиетилен
Почистващи кърпи
Кофи
Лопатки за смет
Диспенсери/дозатори за освежители за въздух (ароматизатори)
Почистващи продукти
Тоалетна хартия, носни кърпички, хартиени кърпи за изтриване на ръце и салфетки за маса


Срок за получаване на офертите

18/07/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се състои на 19.07.2016 година от 09.30 часа в Заседателната зала на Ректората на ЮЗУ „Неофит Рилски“, ул. Иван Михайлов, № 66, гр. Благоевград.

Дата на изпращане на настоящата информация

11/07/2016  (дд/мм/гггг)