BG-Асеновград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

10-00-178

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

08.07.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000471059

BG421, Община Асеновград, гр.Асеновград, пл.Академик Николай Хайтов №9, За: Елка Карагьозова, България 4230, Асеновград, Тел.: 0331 20250, E-mail: obstina@assenovgrad.com, Факс: 0331 65156

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.assenovgrad.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20160708hmDs539380.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

68000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

”Доставка на електро- и други помощни материали и инвентар за нуждите на Община Асеновград”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

44100000, 44500000

Описание:

Строителни материали и свързани с тях изделия
Инструменти, брави, ключове, панти, съединителни скоби, вериги и пружини


Срок за получаване на офертите

18/07/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На участниците е осигурен пълен достъп по електронен път до документите, свързани с поръчката на адрес www.assenovgrad.com в раздел "Профил на купувача” , http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20160708hmDs539380 Дата на отваряне на офертите:19.07.2016 г. от 10:00 ч. в зала №305, намираща се в административната сграда на Община Асеновград.

Дата на изпращане на настоящата информация

08/07/2016  (дд/мм/гггг)