Версия за печат

BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

5-2016

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

08.07.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000455440

BG421, Университет по хранителни технологии, бул. Марица № 26, За: проф. дтн Николай Менков - зам.Ректор, Бутан 4000, Пловдив, Тел.: 032 643233, E-mail: vicerector_inter@uft-plovdiv.bg, Факс: 032 644102

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.uft-plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.uft-plovdiv.bg/?act=show_page&id=1182.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Разработване на инвестиционен проект за обновяване и модернизация на две сгради на Университет по хранителни технологии и осъществяване на авторски надзор при строителството

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71240000, 71247000

Описание:

Архитектурни и инженерни услуги по изготвяне на планове и чертежи
Контрол на строителните работи


Срок за получаване на офертите

15/07/2016 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 3: „Регионална образователна инфраструктура”, процедура: BG16RFOP001-3.003 ”ПОДКРЕПА ЗА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

08/07/2016  (дд/мм/гггг)