BG-ГУРКОВО

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1730

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

07.07.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 123092756

BG344, ОБЩИНА ГУРКОВО, БУЛ. КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР БАТЕНБЕРГ 3, За: ДОНИКА КУРТЕВА, България 6199, ГУРКОВО, Тел.: 04331 2260, E-mail: gurkovo_obs@abv.bg, Факс: 04331 2884

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.obshtina-gurkovo.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.obshtina-gurkovo.com/rsultspr/oferti.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

26000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Изготвяне на конструктивно и екологично становище и заключения към тях и изработване на инвестиционен проект, фаза „Технически проект” –„ Изграждане на мост, при км.3+165 на път „SZR 2101 / III-5007 / Николаево-Брестова-Дворище-Жълтопоп“, реконструкция на подходите към моста, и корекция и почистване на речното корито на р.Гарвашница, в общ. Гурково“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71320000

Описание:

Инженерни услуги по проектиране и конструиране


Срок за получаване на офертите

14/07/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Възложителят ще финансира разходите за изпълнение на настоящата поръчка със средства предоставени от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет. В случай на отказ за осигуряване на финансови средства от държавния бюджет чрез МВКВП към МС, страните не дължат неустойки или пропуснати ползи една към друга от какъвто и да било характер и/или предмет, които са в обхвата на проекта.

Дата на изпращане на настоящата информация

07/07/2016  (дд/мм/гггг)