BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

003

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

07.07.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 115517517

BG421, МБАЛ Св. Пантелеймон-Пловдив ЕООД, бул. Никола Вапцаров № 9, За: доц. д-р Петко Недев, д.м.; Георги Василев - юрисконсулт, България 4004, Пловдив, Тел.: 032 603981, E-mail: office@mbal2pv.com, Факс: 032 603981

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.mbal2pv.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.mbal2pv.com/publics.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

41667 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на канцеларски материали и тонер касети за нуждите на МБАЛ “Св. Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30192000, 30125100, 39263000

Описание:

Принадлежности за офиса
Касети с тонер
Офис принадлежности


Срок за получаване на офертите

14/07/2016 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Място на отваряне на офертите: Конферентната зала на МБАЛ „Св. Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД, находяща се на адрес гр. Пловдив, бул. „Никола Вапцаров” № 9. Дата и час на отваряне на офертите: 18.07.2016 г. в 11:00 часа

Дата на изпращане на настоящата информация

07/07/2016  (дд/мм/гггг)