Версия за печат

BG-Балчик

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

7

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

06.07.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000852544

BG33, Община Балчик, пл. 21-ви септември - 6, За: Стелиян Железов, България 9600, Балчик, Тел.: 0579 71033, E-mail: mayor@balchik.bg, Факс: 0579 74117

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.balchik.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://46.252.49.4:8081.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

75000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ОБЕКТ: „Кабелна линия СрН.БКТП 1х1000кVА за захранване на стадион в УПИ ХVII, кв.91, ул. „Иван Вазов” №21,гр.Балчик, общ. Балчик”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000, 45310000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на електрически инсталации


Срок за получаване на офертите

21/07/2016 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отваряне на офертите ще се извърши на 22. 07.2016 г. от 10:00 часа

Дата на изпращане на настоящата информация

06/07/2016  (дд/мм/гггг)