Версия за печат

BG-с. Венец

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

06.07.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174120126

BG333, СИДП ТП ДЛС ПАЛАМАРА, ул. Кирил и Методий № 17, За: Мария Димитрова, България 9751, с. Венец, Тел.: 05343 2049, E-mail: dls.palamara@dpshumen.bg, Факс: 05343 2047

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dlspalamara.dpshumen.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dlspalamara.dpshumen.bg/category/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

5000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на хранителни продукти и напитки за Организиран ловен туризам за нуждите на ТП „Държавно ловно стопанство Паламара” за срок от 12 месеца

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15800000

Описание:

Различни хранителни продукти


Срок за получаване на офертите

19/07/2016 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

06/07/2016  (дд/мм/гггг)