Версия за печат

BG-Цар Калоян

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

06.07.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000505981

BG324, Община Цар Калоян, пл. Демокрация № 1, За: Илия Неделчев Илиев, България 7280, Цар Калоян, Тел.: 08424 2316, E-mail: tsarkaloyan@abv.bg, Факс: 08424 2316

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.tsarkaloyan.eu.

Адрес на профила на купувача (URL): http://tsarkaloyan.nit.bg/sbirane-na-oferti-s-obyava-ili-pokani-do-opredeleni-licza/dostavka-xranitelni-czdg-dsp/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

68000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на хранителни продукти, подробно описани като артикули, за нуждите на ДСП гр. Цар Калоян, ЦДГ „Славейче” гр. Цар Калоян и ЦДГ „Пролет” с. Езерче, по обособени позиции както следва: Позиция І – „Доставка на хляб и хлебни изделия ” Позиция ІІ – „Доставка на месо, месни продукти, риба и рибни продукти” Позиция ІІІ – „Доставка на мляко и млечни продукти ” Позиция ІV – „Доставка на тестени изделия и варива” Позиция V – „Доставка на захар и захарни изделия ” Позиция VІ – „Доставка на плодове и зеленчуци” Позиция VІІ – „Доставка на плодови и зеленчукови консерви” Позиция VІІІ – „други хранителни продукти и подправки”. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА Доставяните хранителни продукти като качество, съдържание, производство, етикетиране, съхранение, транспортиране и др. трябва да отговарят на всички нормативни изисквания по българското законодателство, в това число на: 1.Закона за храните, както и на БДС и/или еквивалентни стандарти; 2.Наредба № 2 от 07.03.2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни, Наредба № 6 от 10.08.2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения и Наредба № 9 от 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопастността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици; 3.Наредба № 5 от 25.05.2006 г. за хигиена на храните, Наредба № 16 от 28.05.2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци, Наредба № 8 от 16.04.2002 г. за изискванията към използване на добавки към храните и Наредба № 3 от 04.06.2007 г. за специфичните изисквания към материалите и предметите, различни от пластмаси, предназначени за контакт с храни; Към датата на доставка всеки хранителен продукт да има остатъчен срок на годност/трайност не по-малко от 80 % (осемдесет процента). Всеки доставен хранителен продукт да е пакетиран и етикетиран с пълна информация съгласно Наредбата за изискванията на етикетирането и представянето на храните. Всяка отделна доставка на хранителни продукти се придружава с търговски документ със следната информация: произход и производител, изпращач, получател, дата на производство, срок на трайност, количество , условия за транспортиране и съхранение, номер на автомобила и името на придружителя, когато е приложимо и съгласно нормативните изисквания; сертификат за качество или друг аналогичен документ за хранителни продукти съгласно изискванията на Закона за храните. Срок на изпълнение на поръчката: Договорът за обществената поръчка е със срок на действие 1 (една) година , считано от датата на подписването му или до изчерпване на общата лимитна стойност по него. Хранителните продукти ще се доставят периодично, на партиди, франко склада на ДСП гр. Цар Калоян; ЦДГ „Славейче” гр. Цар Калоян и ЦДГ „Пролет” с. Езерче, съобразно предварително заявените от възложителя количества. Срок на валидност на офертата – 60 (шестдесет ) дни Плащането се извършва в български лева, по банков път, разсрочено, в четиримесечен срок от датата на представяне на фактура от изпълнителя за извършените доставки в рамките на един календарен месец. /оригинал/. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ Най – ниска цена ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА : Лично състояние на участниците Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка участник, за който са налице обстоятелствата по чл. 54, ал.1 т1-5 и 7 от ЗОП. Технически и професионални способности Участникът следва да разполага с обект за производство и/или търговия с хранителни продукти, регистриран съгласно чл. 12 от Закон за храните издадено от РВМС/ОДБХ и/или РИОКОЗ/РЗИ. Да притежава минимум едно собствено и/или наето специализирано транспортно средство, отговарящо на санитарно-хигиенните изисквания за доставка на хранителни продукти.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15000000, 15100000, 15200000, 15500000, 15800000, 15300000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
Месо и месни продукти
Риба и други водни животни, преработени и консервирани
Млечни продукти
Различни хранителни продукти
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани


Срок за получаване на офертите

14/07/2016 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

ВСЯКА ОФЕРТА СЛЕДВА ДА СЪДЪРЖА : 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписана от участника- съгласно приложен образец № 1 2 . Административни сведения .- съгласно приложен образец № 1 3. Копие от документ за регистрация или ЕИК съгл. Чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, копие от документ за самоличност, когато участникът е физическо лице , пълни доказателства за правоспособност и представителна власт, когато ,частникът е чуждестранно лице/съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени, които се представят в легализиран превод или с печат опостил, съгласно Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове. 4. Нотариално заверено пълномощно за лицето, което е подписало офертата/ ако е приложимо, т.е. когато е лице, различно от представляващия участника по регистрация/ 5. Техническо предложение- съгласно приложен образец № 3 6. Ценово предложение / Всеки един участник може да участва за една, няколко или за всички обособени позиции/ - съгласно приложен образец №4 7. Декларация за липса на обстоятелства по чл.54, ал.1 т.1, 2 и 7 от ЗОП – съгласно приложен образец № 5 8. Декларация за липса на обстоятелства по чл.54, ал.1 т.3 -5 от ЗОП – съгласно приложен образец № 6 9. Декларация за използване/неизползване на подизпълнители – съгласно приложен образец № 7 10. Декларация за съгласие за подизпълнител – съгласно приложен образец № 8 11. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – съгласно приложен образец № 9 12. Списък на изпълнени доставки, идентични или сходни с предмета на настоящата процедура за последните 3 (три) години, считано до датата на подаване на заявлението или офертата от съответния участник (или от датата на учредяване/започване на дейността му) , съгл. чл. 64, ал.1, т.2 от ЗОП - съгласно приложен образец № 10 13. Списък -декларация за собствени или наети транспортни средства /чл.64, ал.1, т.4 от ЗОП/, с приложени копия на следните документи : документи за собственост или наем на МПС /копие от талон на МПС, копие от договор за наем на МПС/ копие от Удостоверение за регистрация на транспортното средство издадено от РВМС/ОДБХ и/или РИОКОЗ/РЗИ. - съгласно приложен образец № 11 14. Декларация за регистрираните обекти за производство и / или търговия с хранителни продукти, придружена с валидно удостоверение за регистрация на обекти по чл.12 от Закона за храните издадено от РВМС/ОДБХ и/или РИОКОЗ/РЗИ от което да е видно, че участникът има право да произвежда и / или търгува с хранителни продукти, обхващащи всички групи храни, за които участникът кандидатства-заверено копие - съгласно приложен образец № 12 15. Проект на договора ДОКУМЕНТИТЕ ОТ ОФЕРТАТА СЕ ПРЕДСТВЯТ В ЗАПЕЧАТАН НЕПРОЗРАЧЕН ПЛИК. Върху плика, освен наименованието на участника, се посочва адрес за кореспонденция, телефон и, по възможност, факс и електронен адрес, предметът на поръчката и за коя обособена позиция участва. Офертата се изпраща на адрес: град Цар Калоян, пл. „Демокрация” № 1, Община Цар Калоян, стая 216 „Деловодство” Безплатен достъп до документацията за участие в процедурата е осигурен на следния интернет адрес /профил на купувача/: http://tsarkaloyan.nit.bg/sbirane-na-oferti-s-obyava-ili-pokani-do-opredeleni-licza/dostavka-xranitelni-czdg-dsp/ Отварянето на офертите ще се извърши на 15.07.2016г. от 10:00 часа, в Община Цар Калоян, град Цар Калоян, пл. ,,Демокрация'' № 1, етаж. 2. Лица, които могат да присъстват при отваряне на офертите- участниците в настоящата обществена поръчка, или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Дата на изпращане на настоящата информация

06/07/2016  (дд/мм/гггг)