Версия за печат

BG-Благоевград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОП-09-00-2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

04.07.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000017149

BG413, Югозападен университет Неофит Рилски, ул. Иван Михайлов, 66, За: Мая Бъскова, България 2700, Благоевград, Тел.: 073 588561, E-mail: op@swu.bg, Факс: 073 885516

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.swu.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.swu.bg/offers/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

69997 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на медицински изделия, специализирана апаратура и лабораторно оборудване за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски““ по пет обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на анатомични модели“; Обособена позиция № 2. „Доставка на болнично оборудване“; Обособена позиция № 3.„Доставка на специализирани апарати“; Обособена позиция № 4. „Доставка на спирометър“ и Обособена позиция № 5. Доставка на лабораторно оборудване“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33100000, 33192120, 38000000

Описание:

Медицинско оборудване
Болнични легла
Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия)


Срок за получаване на офертите

13/07/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се състои на 14.07.2016 година от 09.30 часа в Заседателната зала на Ректората на ЮЗУ „Неофит Рилски“, ул. Иван Михайлов, № 66, гр. Благоевград.

Дата на изпращане на настоящата информация

04/07/2016  (дд/мм/гггг)