BG-Велико Търново

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОБ-2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

04.07.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000133634

BG321, Община Велико Търново, гр. Велико Търново, пл. Майка България № 2, За: Теодора Минкова, България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 619229; 062 619251, E-mail: mop_vt@abv.bg, Факс: 062 619251

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.veliko-tarnovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/424.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Осигуряване от външни оценители и помощник-оценители за оценка на проектни предложения на община Велико Търново по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” по Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79419000

Описание:

Консултантски услуги, свързани с оценяване


Срок за получаване на офертите

11/07/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на бюджетна линия “Подкрепа за Mеждинното звено и за управлението на инвестиционната програма за изпълнение на ИПГВР на град Добрич“ с номер BG 16RFOP001-8.001-0004-С01 по Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г.

Друга информация

1. Изискванията към офертите, необходимите документи и условия за подготовката им, са подробно разписани в обявата за обществена поръчка и одобрените от Възложителя образци, публично оповестени и достъпни на профила на купувача на Възложителя на адрес: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/ 2. Оферти за участие в обществената поръчка, изготвени съгласно образците и изискванията на възложителя, могат да се представят в “Център за услуги и информация на граждани”, в сградата на Община Велико Търново на адрес: град Велико Търново, пл.Майка България № 2, всеки работен ден между 8:30 ч. и 17:00 ч. 3. Офертата следва да се депозира най-късно до 17:00 ч. на 11.07.2016 г. Отварянето на офертите ще се извърши на 12.07.2016 г. от 11:00 ч. в сградата на Община Велико Търново. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. В случай, че в указания срок са получени по-малко от три оферти, на основание чл.188, ал.2 от ЗОП, срокът ще бъде удължен до 17:00 часа на 15.07.2016 г. и отварянето на офертите ще се състои на 18.07.2016 г. от 11:00 часа в сградата на Община Велико Търново. За наличие на последното обстоятелство ще бъде публикувано съобщение в профила на купувача.

Дата на изпращане на настоящата информация

04/07/2016  (дд/мм/гггг)