Версия за печат

BG-Ямбол

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

176

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

21.06.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 128019541

BG343, Център за спешна медицинска помощ, ул.Панайот Хитов № 30, За: Ирина Гинева, България 8600, Ямбол, Тел.: 046 661806, E-mail: csmp@infotel.bg, Факс: 046 661804

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://csmp-yambol.com/index.php/profil/profil.

Адрес на профила на купувача (URL): http://csmp-yambol.com/index.php/profil/profil.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

53000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП Ямбол през 2016/2017година.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33000000

Описание:

Медицинско оборудване, фармацевтични продукти и продукти за лични грижи


Срок за получаване на офертите

12/07/2016 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Указания към участниците ,относно условията и документацията за участие в обществената поръчка са публикувани на посочения адрес на профила на купувача.Отварянето на офертите ще се извърши публично на 13,07,2016 г. от 16:30 часа в административната сграда на ЦСМП Ямбол в град Ямбол , ул.Панайот Хитов № 30.

Дата на изпращане на настоящата информация

01/07/2016  (дд/мм/гггг)