Версия за печат

BG-Мъглиж

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12-01-8

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

29.06.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000817867

BG344, Община Мъглиж, пл. Трети март №32, За: Зорница Светославова, България 6180, Мъглиж, Тел.: 04321 3301, E-mail: ob_maglizh@mail.bg, Факс: 04321 2255

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.maglizh.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://maglizh.bg/page/obiava_za_obshtestvena_porachka_na_stojnost_po_chl_20_al_3_ot_zop_s_predmetpredostaviane_na_proektan-794-1.html.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

69800 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Предоставяне на проектантски услуги за подготовка на инвестиционни проекти, необходими на община Мъглиж за кандидатстване с проектни предложения по Мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, Подмярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” на „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.” по четири обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: „Изготвяне на ивестиционен проект: „Ремонт, преустройство и промяна предназначението на Детска градина «Снежанка» в с. Тулово в Център за обществена подкрепа /ЦОП/» Обособена позиция №2: „Изготвяне на инвестиционен проект: „Реконструкция и рехабилитация на площади в Община Мъглиж“ Обособена позиция №3: „Изготвяне на инвестиционен проект: „Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа в Община Мъглиж“ Обособена позиция №4: „Изготвяне на инвестиционен проект: „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в Община Мъглиж“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71000000

Описание:

Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги


Срок за получаване на офертите

08/07/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Участниците трябва да представят оферта, която следва да отговаря на изискванията на ЗОП,ППЗОП и на възложителя.Офертата се изготвя по приложените към обявата образци,публикувани на интернет страницата на възложителя.Офертата се подава на български език-на хартиен носител.Към офертата си участниците представят следните документи:Опис на представените документи-по Образец №1;Представяне на участника-по Образец № 2;Декларация по чл.54,ал.1,т.1,2 и 7 от ЗОП-по Образец №3;Декларация по чл.54,ал.1,т.3-5 от ЗОП-по Образец №4,Заверено копие на валидна застраховка „Професионална отговорност“, съгласно чл.171,ал.1 от ЗУТ.Списък на услугите,които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка,изпълнени от участника през последните 3(три)години,считано от датата на подаване на офертата-по Образец №6,Списък на технически лица,които са отговорни и участват в изпълнение на поръчката-по Образец № 7;Заверено копие на валиден сертификат за въведена система за управление на качеството,съгласно система ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качеството с обхват на сертификация-предмета на поръчката (проектиране) или еквивалент.Декларация по чл.66,ал.1 от ЗОП относно видовете работи от предмета на поръчката,които ще се предложат на подизпълнители-по Образец № 8.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.3,т.8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, егистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,свързаните с тях лица и техните действителни собственици-по Образец №9.Декларация по чл.6,ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари-по Образец №10 Техническо предложение,съдържащо:а)Документ за упълномощаване,когато лицето,което подава офертата,не е законният представител на участника;б)Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя–Образец №5;в)Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор-Образе№5а; г)Декларация за срока на валидност на офертата-Образец №5б,д)Декларация,че при изготвяне на офертата са спазени задълженията,свързани с данъци и осигуровки,опазване на околната среда,закрила на заетостта и условията на труд,когато е приложимо-Образец №5в.Предлагани ценови параметри-по Образец №11.Всички документи, свързани с участието във възлагането,се представят в запечатана непрозрачна опаковка.Върху опаковката се посочват:наименованието на участника, включително участниците в обединението,(когато е приложимо); адрес за кореспонденция,телефон и по възможност-факс и електронен адрес;На опаковката се записва „Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:„Предоставяне на проектантски услуги за подготовка на инвестиционни проекти, необходими на община Мъглиж за кандидатстване с проектни предложения по Мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, Подмярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” на „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.” по четити обособени позиции“ за Обособена позиция №... (посочва се обособената поизиция/позиции за която/които се подава офертата).Ако единучастник участва за повече от една позиция, се подава само една оферта, информацията за лично, икономическо и финансово състояние се представя общо независимо за колко обособени позиции участва участника,а информацията относно критериите за подбор,технически предложения и ценови предложения се представят за всяка обособена позиция.Документите се представят лично от участника или от упълномощен от него представител,чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчителна пратка с обратна разписка,на адрес гр.Мъглиж,пл.Трети март№32,ст.303.

Дата на изпращане на настоящата информация

29/06/2016  (дд/мм/гггг)