Версия за печат

BG-Свищов

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12-00-219

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

29.06.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000133965

BG321, Община Свищов, гр. Свищов, ул. Цанко Церковски, №2, За: Даниела Станкова - Н-к отдел ОП, Мирослава Иванова - Страши експерт ОП, България 5250, Свищов, Тел.: 0631 68111, E-mail: p@svishtov.bg, Факс: 0631 60504

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.svishtov.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=90.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

270000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Изпълнение на строително-монтажни работи за внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Свищов във връзка с изпълнението на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради” със следните обособени позиции: • Обособена позиция №1 „Жилищна сграда със следния административен адрес: гр. Свищов, ул. Черни връх, №49, бл.Мургаш, вх.А и вх.Б”; • Обособена позиция №2 „Жилищна сграда със следния административен адрес: гр. Свищов, ул. Генерал Киселов, №2, бл. Радецки3, вх.Б”.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

14/07/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

29/06/2016  (дд/мм/гггг)