Версия за печат

BG-Стамболийски

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2106

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

29.06.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 115245280

BG421, Община Стамболийски, ул. Георги С. Раковски № 29, За: Ива Денева-Мечева, България 4210, Стамболийски, Тел.: 0339 62493, E-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg, Факс: 0339 62308

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.stamb.info.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.stamb.info/index.php/2014-08-01-08-13-58/101-2014-08-01-08-02-16/31-2014-08-14-07-47-44.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

44000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на специализирано транспортно средство, адаптирано за хора с увреждания, за нуждите по Проект № BG05M9OP001-2.002-0257-C01 „Независим Живот за гражданите на Стамболийски" по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 “НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“ съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9ОP001-2.002-0257- C01.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

34115200

Описание:

Моторни превозни средства за превоз на по-малко от десет пътника


Срок за получаване на офертите

06/07/2016 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Проект № BG05M9OP001-2.002-0257-C01 „Независим Живот за гражданите на Стамболийски" по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 “НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“ съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9ОP001-2.002-0257- C01

Друга информация

Отварянето на офертите ще бъде в 10:00ч. на 07.07.2016 г. в сградата на Община Стамболийски на адрес гр. Стамблоийски, ул. Г. Раковски № 29, ет. 3, зала 7.

Дата на изпращане на настоящата информация

29/06/2016  (дд/мм/гггг)