Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

93-00-3146

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

28.06.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831901762

BG411, Изпълнителна агенция по околна среда, бул. Цар Борис III № 136, За: Евелина Йовкова Турмакова – юрисконсулт в отдел Правен, България 1618, София, Тел.: 02 9406432, E-mail: e.turmakova@eea.government.bg, Факс: 02 9559015

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://eea.government.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-2016/servizno-obsluzhvane-na-avtomatizirana-sistema-za-radiatsionen-monitoring-na-vodi.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

48333 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Сервизно обслужване на Автоматизирана система за радиационен мониторинг на води – р. Дунав в района на АЕЦ „Козлодуй"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

90721600

Описание:

Услуги, свързани с предпазването от радиация


Срок за получаване на офертите

08/07/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

28/06/2016  (дд/мм/гггг)