BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

0094-1411

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

20.06.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 131516795

BG411, Изпълнителна агенция Електронни съобщителни мрежи и информационни системи, ул. Ген. Й. В. Гурко № 6, За: Георги Грудев, началник на отдел Обществени поръчки, България 1000, София, Тел.: 02 9492324, E-mail: ggrudev@esmis.government.bg, Факс: 02 9492404

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.esmis.government.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.esmis.government.bg/page.php?c=136&id=47.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

41666 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Предоставяне на услуги, свързани с кибернетична защита на мрежовите и информационни ресурси на ИА ЕСМИС”.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

72000000

Описание:

ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка


Срок за получаване на офертите

04/07/2016 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Осигуряването на кибернeтична защита на мрежовите и информационни ресурси на ИА ЕСМИС ще поддържа и управлява системи и мрежови архитектури, свързани с информационната сигурност и ще осигури висока степен на защита.Цялата документация към поръчката, включваща обява, приложения, проект на договор и техническа спецификация, е достъпна в профила на купувача на интернет страницата на възложителя: https://www.esmis.government.bg/page.php?c=9. Минималните технически изисквания, на които следва да отговарят участниците, са подробно описани в техническата спецификация към обществената поръчка.

Дата на изпращане на настоящата информация

28/06/2016  (дд/мм/гггг)