Версия за печат

BG-Стара Загора

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

28.06.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 123024538

BG344, Тракийски унивреситет, Студентски град, За: Гергана Маламова, Вануату 6000, Стара Загора, Тел.: 042 699202; 042 699270, E-mail: rector@uni-sz.bg, Факс: 042 672009

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uni-sz.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

46071 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмета на поръчката Доставки по заявки на почистващи препарати и средства за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

39831000

Описание:

Перилни и почистващи препарати


Срок за получаване на офертите

06/07/2016 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Възложителят ще отстрани от участие в обществената поръчка участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и т. 7 от ЗОП. 1. Участниците трябва да имат опит при изпълнението на дейности по доставки, идентични или сходни с тези на настоящата поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Участниците трябва да са изпълнили минимум 2 (две) доставки, които да отговарят на изискванията на Възложителя. Под „доставки, идентични или сходни с тези на поръчката“ трябва да се разбира доставка на почистващи препарати и/или средства. За доказване на това обстоятелство, участниците представят:- Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената/ните доставка/и. 2. Участниците следва да притежават склад и/или магазин на територията на гр. Стара Загора. За доказване на това обстоятелство, участниците представят:- Списък-декларация за наличие на склад и/или магазин на територията на гр. Ст. Загора, ведно с Доказателства за правото на собственост, наем или друго основание за ползване на обекта. Критерий за възлагане - "най-ниска цена". Срокът за валидност на офертите следва да бъде не по – малко от 90 календарни дни, считано от датата на тяхното подаване.Офертите се подават в запечатана и непрозрачена опаковка от участника лично или от упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба в стая 335/Деловодство/ на Тракийски унивреситет в срок до 16.00 ч. на 06.07.2016г.Разглеждането и оценката на офертите се извършва от комисия на 07.07.2016г.от 10.00ч. Указанията към настоящата информация и всички условия са публикувани на официалната интернет страница на Тракийски университет гр. Стара Загора в главно меню "Профил на купувача" - http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160628BwZL663682

Дата на изпращане на настоящата информация

28/06/2016  (дд/мм/гггг)