Версия за печат

BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

OБ-15

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

28.06.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 115010670

BG421, Водоснабдяване и канализация ЕООД, бул. Шести септември № 250, За: Договорноправен отдел, България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vik.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.vik.bg/public-procurement/view/OB-15-s-predmetbdquoDostavka-na-lageri-uplatniteli-za-pompi-i-elektrodi-po-prilozhena-primerna-spetzifikatziyardquohtm.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на електроди, лагери и уплътнители за помпи за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив, по приложена към поканата примерна Техническа спецификация, периодично, след заявка с приложена спецификация, за срок от 12 (дванадесет) месеца след датата на подписване на договора, франко складова база на Възложителя в гр. Пловдив, ул. „Шести септември” 250. Възложителят ще заплаща всяка доставка по банков път, до 30 (тридесет) календарни дни след извършване на доставката, представяне на приемо-предавателен протокол и данъчна фактура.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

44440000, 44425000, 31711140

Описание:

Лагери
Пръстени, уплътнения (гарнитури), гривни, пръчки и свързващи субстанции
Електроди


Срок за получаване на офертите

06/07/2016 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Допълнителна информация може да се получи на горепосочените телефони. Пълната документация за поръчката е публикувана в електронната страница на Възложителя, раздел Профил на купувача, категория Обяви, в досието на самата поръчка. Офертите на участниците ще бъдат отворени в Заседателната зала на Дружеството, гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 250, на посочената в обявата дата и час. В случай на промяна на посочената дата и час, съобщение ще бъде публикувано в електронната страница на Възложителя, в досието на обявата.

Дата на изпращане на настоящата информация

28/06/2016  (дд/мм/гггг)