Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

ПО-05

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

28.06.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 0006963270564

BG411, район Лозенец СО, бул. Васил Левски № 2, За: Борислав Костов, България 1142, София, Тел.: 02 8656672, E-mail: b.kostov@lozenets-sofia.org, Факс: 02 8656604

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.lozenets-sofia.org.

Адрес на профила на купувача (URL): www.lozenets-sofia.org.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

104000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Рехабилитация на ул. "Славище" в участъка от ул. "Кожух планина" до ул. "Димитър Хаджикоцев" и текущ ремонт на пътната настилка на ул. "Славище" в участъка от ул. "Кожух планина" до ул. "Цветна градина" и изготвяне на технически проект

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

05/07/2016 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Изискванията за изпълнение на поръчката и съдържание на офертата са публикувани в профила на купувача. Разглеждане и оценяване на офертите ще се извърши на 06.07.2016 г. от 10:00 ч, ет. 7, ст. 71, административна сграда на район "Лозенец" на бул. "Васил Левски" №2.

Дата на изпращане на настоящата информация

28/06/2016  (дд/мм/гггг)