Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

93-00-3140

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

17.06.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831901762

BG411, Изпълнителна агенция по околна среда, бул. Цар Борис III № 136, За: Адриана Манолова-Василева - и.д. началник на отдел Правен, България 1618, София, Тел.: 02 9406432, E-mail: a.manolova@eea.government.bg, Факс: 02 9559015

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://eea.government.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-2016/osiguryavane-na-danni-za-2016g-2017g-ot-hidrobiologichen-monitoring-na-povarhnostni-vodi-v-saotvetstvie-sas-zapoved-na-ministara-na-okolna.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

66667 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Осигуряване на данни за 2016г.-2017г. от хидробиологичен мониторинг на повърхностни води в съответствие със Заповед на министъра на околната среда и водите извън дейностите, финасирани от МОСВ

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

73110000

Описание:

Научни изследвания


Срок за получаване на офертите

27/06/2016 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

17/06/2016  (дд/мм/гггг)