Версия за печат

BG-Варна

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

761

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

16.06.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 103061301

BG331, Пристанище Варна ЕАД, пл. Славейков 1, За: Ива Петкова, България 9000, Варна, Тел.: 052 692457, E-mail: iva.petkova@port-varna.bg, Факс: 052 692177

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.port-varna.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.port-varna.bg/index.php?l=2&m=4&p=22.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

200 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Рехабилитация, вкл. доставка и монтаж на 5 броя трансформатори за ТП 198 и 196, Пристанище Варна – изток.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45310000

Описание:

Строителни и монтажни работи на електрически инсталации


Срок за получаване на офертите

04/07/2016 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

16/06/2016  (дд/мм/гггг)