Версия за печат

BG-Якоруда

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

13.06.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000025039

BG413, Община Якоруда, ул.Васил Левски №1, За: Емигюл Коренарска, България 2790, Якоруда, Тел.: 07442 2328, E-mail: oba_yda@abv.bg, Факс: 07442 2628

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://yakoruda.gateway.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://yakoruda.gateway.bg/page.php?category=116.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

48300 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Община Якоруда”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

09310000

Описание:

Електрическа енергия


Срок за получаване на офертите

23/06/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

13/06/2016  (дд/мм/гггг)