Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ЗП-1274

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

10.06.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000670627

BG411, Национална спортна академия Васил Левски, Студентски град, Ректорат НСА, За: инж. Ивайло Филипов, България 1700, София, Тел.: 0896 776608, E-mail: nsa.filipov@gmail.com, Факс: 02 407505

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.nsa.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nsa.bg/bg/page,1677.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

52000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на преместваеми санитарни контейнери

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

44211000

Описание:

Сглобяеми постройки от готови елементи


Срок за получаване на офертите

20/06/2016 , 12:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

10/06/2016  (дд/мм/гггг)