Версия за печат

BG-Свищов

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12-00-197

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

09.06.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000133965

BG321, Община Свищов, гр. Свищов, ул. Цанко Церковски, №2, За: Даниела Станкова - Н-к отдел ОП, Мирослава Иванова - Страши експерт ОП, България 5250, Свищов, Тел.: 0631 68111, E-mail: p@svishtov.bg, Факс: 0631 60504

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.svishtov.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=88.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

35300 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Закупуване на компютърна и периферна техника за нуждите на общинска администрация и звената на бюджетна издръжка към община Свищов и по проект BG05M9OP001-1.002-0040-C01/15.04.2016 г. „Младите хора в Община Свищов – активни участници в местния трудов пазар”, по Оперативна програма „РЧР”.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30000000

Описание:

Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети


Срок за получаване на офертите

17/06/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
проект BG05M9OP001-1.002-0040-C01/15.04.2016 г. „Младите хора в Община Свищов – активни участници в местния трудов пазар”, по Оперативна програма „РЧР”

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

09/06/2016  (дд/мм/гггг)