Версия за печат

BG-Кубрат

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

08.06.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000505846

BG324, Община Кубрат, гр. Кубрат, ул. „Княз Борис I” № 1, За: Ренета Филипова, България 7300, Кубрат, Тел.: 0848 72020, E-mail: kubrattown@abv.bg, Факс: 0848 73205

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.kubrat.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://kubrat.bg/bg/profile/buyerprofile_zop2016_001.php.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

270000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Строително – монтажни работи на обекти - проводи, съоръжения, сгради и прилежащите им пространства във връзка с изпълнението на инвестиционната програма на община Кубрат“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

23/06/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Конкретните условия във връзка с подготовка, окомплектоване и подаване на оферти са описани в условия – допълнителна информация към обществената поръчка.

Дата на изпращане на настоящата информация

08/06/2016  (дд/мм/гггг)