BG-Благоевград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

08.06.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 101045985

BG413, Център за спешна медицинска помощ, ул. Братя Миладинови № 21, За: Светла Кирилова Мицова, България 2700, Благоевград, Тел.: 073 886954, E-mail: csmp_bl@abv.bg, Факс: 073 886954

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.csmp-bl.com/profil/profil.html..

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.csmp-bl.com/profil/profil.html..


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

43400 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И АВТОМОБИЛНИ ГУМИ ЗА САНИТАРНИТЕ АВТОМОБИЛИ НА ЦСМП – БЛАГОЕВГРАД ПРЕЗ 2016/2017 г.“ в следните обособени позиции:ОП № 1: Резервни части за санитарните автомобили марка "Ситроен"ZX -1997 г. 1.9 дизел "Ситроен Берлинго " 1999 г 1.9 дизел и , Ситроен Джъмпер 1998 г бензин 2 куб м,, Ситроен Джъмпер 1997 г,1998 г, 1999 г дизел 2.5 куб м, , Ситроен Джъмпер 2008 г дизел 3.0 куб.м, Ситроен Джъмпер 2009-дизел 2.2 куб м , Ситроен Джъмпер 2015 г -дизел 2.2 куб м ; ОП № 2 : Резервни части за марка марка Форд Транзит 2200–дизел 2007г.; ОП № 3 :Резервни части за марка ФолксвагенТранспортер 2500 куб.м. –дизел 2007 и 2009г.; ОП № 4 :Резервни части за марка Фиат Ивеко 2800 дизел- 2006г.; ОП № 5: Резервни части за марка Пежо Боксер 2200куб.м –дизел 2015г.; ОП №:6 Резервни части за марка ОпелВиваро 2 куб.м–дизел 2011г ;Опел Комбо1600-Бензин 2009 г.; ОП № :7 Резервни части за марка"УАЗ 452 А " 2500 Бензин ;ОП №: 8 Автомобилни гуми за санитарни автомобили"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

34900000

Описание:

Различни видове транспортно оборудване и резервни части


Срок за получаване на офертите

17/06/2016 , 15:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата и час на отваряне на офертите-20.06.2016 г. 09.00 ч.

Дата на изпращане на настоящата информация

08/06/2016  (дд/мм/гггг)