Версия за печат

BG-Гълъбово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

3

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

08.06.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000817696

BG344, Община Гълъбово, бул. Република № 48, За: инж. Севдалин Сидеров - Директор ТСУ и ИРУ, България 6280, Гълъбово, Тел.: 0418 68901, E-mail: stoianov.sekretar@gmail.com, Факс: 0418 64194

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.galabovo.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://galabovo.org/porychki/727.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

89417 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Изграждане на канализация по ул. "Петър Берон", град Гълъбово"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45231300

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация


Срок за получаване на офертите

27/06/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще се отварят и разглеждат по реда на ЗОП и ППЗОП на 29.06.2016 г от 10:00 часа от комисия, назначена от Възложителя в Административната зала на Общинска администрация гр. Гълъбово - партерен етаж.

Дата на изпращане на настоящата информация

08/06/2016  (дд/мм/гггг)