BG-Благоевград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

06.06.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 101045985

BG413, Център за спешна медицинска помощ, ул. Братя Миладинови № 21, За: Светла Кирилова Мицова, България 2700, Благоевград, Тел.: 073 886954, E-mail: csmp_bl@abv.bg, Факс: 073 886954

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.csmp-bl.com/profil/profil.html..

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.csmp-bl.com/profil/profil.html..


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

57500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

[Доставка на храна за дежурния персонал на 12-часови дежурства през 2016/2017г. на ЦСМП – Благоевград в следните обособени позиции: Доставка на храна за дежурния персонал във филиал Благоевград на ЦСМП – Благоевград ;Доставка на храна за дежурния персонал във филиал Симитли на ЦСМП – Благоевград ;Доставка на храна за дежурния персонал във филиал Кресна на ЦСМП – Благоевград ; Доставка на храна за дежурния персонал във филиал Сандански на ЦСМП – Благоевград ;Доставка на храна за дежурния персонал във филиал Петрич на ЦСМП – Благоевград ; Доставка на храна за дежурния персонал във филиал Якоруда на ЦСМП – Благоевград ; Доставка на храна за дежурния персонал във филиал Банско на ЦСМП – Благоевград ;Доставка на храна за дежурния персонал във филиал Разлог на ЦСМП – Благоевград ;Доставка на храна за дежурния персонал във филиал Гоце Делчев на ЦСМП – Благоевград ; Доставка на храна за дежурния персонал във филиал Сатовча на ЦСМП – Благоевград ]

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

55523000

Описание:

Приготвяне и доставяне на храна за други предприятия и институции


Срок за получаване на офертите

14/06/2016 , 15:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата и час на отваряне на офертите-16.06.2016 г. 14.00 ч.

Дата на изпращане на настоящата информация

06/06/2016  (дд/мм/гггг)