Версия за печат

BG-Благоевград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ИЗ-00-1629

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

03.06.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000024695

BG413, Община Благоевград, пл. Георги Измирлиев 1, За: Ивана Янева Старши юрисконсулт Обществени поръчки, България 2700, Благоевград, Тел.: 073 864475, E-mail: iyaneva@blgmun.com, Факс: 073 884451

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.blgmun.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.blgmun.com/cat176/2451/Obyava-03062016.html.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

33000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Поддръжка осветлението на площадното и подплощадното пространство на пл. „Георги Измирлиев“ и поддържане на фонтанни инсталации на два басейна на пл. „Георги Измирлиев“ и на фонтан, водна завеса и каскада в подплощадното пространство, както и поддържане фонтана на пл. „Христо Ботев“ в гр. Благоевград“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50232100

Описание:

Услуги по поддържане на общественото осветление


Срок за получаване на офертите

10/06/2016 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Съгласно бюджета на Община Благоевград, максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за услугата, предмет на настоящата обществена поръчка е в 33 000 (тридесет и три хиляди) лева без ДДС или 39 600 лв. (тридесет и девет хиляди и шестотин) лева с ДДС, който не може да се надвишава. В конкретния случай, видно от посочения максимален разполагаем финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на услугата, предмет на настоящата поръчка, приложимият ред за възлагане е този, регламентиран в разпоредбата на чл. 20, ал. 3, т. 2, пр. 2-ро от ЗОП, съобразно която, когато планираната за провеждане поръчка за услуга е на стойност от 30 000 (тридесет хиляди) лева до 70 000 (седемдесет хиляди) лева без вкл. ДДС, Възложителят прилага реда за възлагане чрез събиране на оферти с обява.

Дата на изпращане на настоящата информация

03/06/2016  (дд/мм/гггг)