Версия за печат

BG-Балчик

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

5

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

03.06.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000852544

BG332, Община Балчик, гр. Балчик, пл. 21 септември № 6, За: Милен Йорданов - ст. юрисконсулт, България 9600, Балчик, Тел.: 0579 71036, E-mail: mayor@balchik.bg, Факс: 0579 74117

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.balchik.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://46.252.49.4:8081.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

3875 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предметът на обществената поръчка е изработването и доставката на информационни и рекламни материали за представяне на проектите на Община Балчик по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. с две обособени позиции: Обособена позиция 1 – за проект BG05M9OP001-1.002-0098 “Подобряване достъпа до заетост в община Балчик” и Обособена позиция 2: за Проект № BG05M90PO001-2.002-0244 „Подкрепа за независим живот“, пълното описание на които е подробно разписано в настоящите Указания и документацията по обществената поръчка, както и условията и изискванията за изпълнението на услугите, включени в обхвата му. Прогнозната стойност на Обособена позиция 1 е 1 875,00 лв. и включва изработването и доставката на информационна табела (размер 1,00 х 0,70 м., PVC плоскост 5 мм, PVC фолио, 4+0 цвята), банер (рол банер самонавиващ се с размер минимум 1,80х0,80 метра, 4+0 цвята, стойка, калъф за пренасяне), 500 бр. флаери (формат А 5, 4+0 цвята, хартия 130 гр. гланц/ информация за проекта - цели и дейности, изготвени според Наръчника за прилагане правилата за информация и комуникация 2014-2020), 2 бр. публикации (в местната преса, черно бели с р-р минимум 100 см2), 1 бр. пресконференция (при финализиране на проекта минимум за 20 участника, изготвяне на презнтация, 30 папки с разпечатана презентация, кетъринг) Прогнозната стойност на Обособена позиция 2 е 2 000,00 лв. без ДДС, и включва изработването и доставката на 2бр. информационни табели (размер 1,00 х 0,70 м., PVC плоскост 5 мм, PVC фолио, 4+0 цвята), банер (рол банер самонавиващ се с размер минимум 1,80х0,80 метра, 4+0 цвята, стойка, калъф за пренасяне), 500 бр. флаери (формат А 5, 4+0 цвята, хартия 130 гр. гланц/, 2 бр. публикации (в местната преса, черно бели с р-р минимум 100 см2), 2 бр. Пресконференции (при стартиране и финализиране на проекта минимум за 20 участника, изготвяне на презентация, кетъринг)

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

22000000

Описание:

Печатни материали и свързани с тях продукти


Срок за получаване на офертите

15/06/2016 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Включените в предмета на настоящата обществена поръчка услуги на посочените в предметния й обхват дейности, се възлагат в рамките на проектите, финансирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Друга информация

Пълен достъп до Обявата и приложенията към нея е предоставен на официалната интернет страница на Община Балчик - http://www.balchik.bg/ , раздел „Профил на купувача”.

Дата на изпращане на настоящата информация

03/06/2016  (дд/мм/гггг)