Версия за печат

BG-Балчик

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

4

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

03.06.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000852544

BG332, Община Балчик, Република България 9600, Балчик, пл. 21-ви септември - 6, За: Милен Йорданов, България 9600, Балчик, Тел.: 0579 71036, E-mail: mayor@balchik.bg, Факс: 0579 74117

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.balchik.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://46.252.49.4:8081.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

7100 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка и монтаж на оборудване за проекти на Община Балчик, изпълнявани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ с 2 обособени позиции Обособена позиция 1 – Доставка и монтаж на техническо оборудване, необходимо за дейността на младежкия медиатор по проект “Подобряване достъпа до заетост в Община Балчик” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, процедура BG05M9OP001-1.002 “АКТИВНИ”, Административен договор № BG05M9OP001-1.002-0098-C01/04.05.2016 г. Обособена позиция 2 – Доставка и монтаж на оборудване за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, създаден по Проект на Община Балчик № BG05M90PO001-2.002-0244 „Подкрепа за независим живот“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура BG05M9ОP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

42964000, 30214000

Описание:

Офис оборудване
Компютърни работни станции


Срок за получаване на офертите

15/06/2016 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
- Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, процедура BG05M9OP001-1.002 “АКТИВНИ”, регистрационен номер на проекта BG05M9OP001-1.002-0098; - Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, процедура BG05M9ОP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”, регистрационен номер на проекта BG05M90PO001-2.002-0244.

Друга информация

Пълен достъп до Обявата и приложенията към нея е предоставен на официалната интернет страница на Община Балчик - http://www.balchik.bg/ , раздел „Профил на купувача”.

Дата на изпращане на настоящата информация

03/06/2016  (дд/мм/гггг)