BG-Борово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12-00-86

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

02.06.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000530479

BG323, Община Борово, област Русе, ул. Никола Й.Вапцаров № 1a, За: Кмет на Община Борово, България 7174, Борово, Тел.: 08140 2253, E-mail: borovo@borovo.org, Факс: 0817 71774

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.borovo.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.borovo.org/bg/oporachki.html.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

17500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Благоустрояване в централната част на гр.Борово". Строително-монтажните дейности включват следните видове работи: Разбиване стара бетонова настилка; Демонтаж на бордюри; Изкоп неукрепен с шир. до 0,6 м ръчно в земни почви със зариване за УО; Полагане кабел за УО в тръби ПВЦ ф50; Сигнална лента ''внимание ел.кабел''; Доставка и полагане на чакъл с деб.10 см под бетон; Доставка и полагане на неарм.бетон клас В10 за изравняване на настилката ; Доставка и полагане на бетонови бордюри, вкл.всички свързани с това разходи и др. Подробно описание на предмета на поръчката се съдържа в Техническата спецификация и Количествените сметки към публичната покана. Цялата документация, условия и информация по настоящата поръчка е публикувана в Профила на купувача - http://www.borovo.org/bg/oporachki.html. Технически и Квалификационни ИЗИСКВАНИЯ към участниците и документи за доказване: 1. Участникът следва да има опит при изпълнението на строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката, като в петгодишен предходен период, считано от крайния срок за подаване на офертите, трябва да има изпълнени минимум три строителсни обекта. *Под идентично или сходно с предмета на поръчката се разбира строителство - благоустрояване на парк/площад/алея или еквивалентно пространство/обект. За доказване на това изискване се представя Удостоверение/я за добро изпълнение, което съдържа стойността, датата на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. 2. Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя, което се доказва с представяне на валидно Удостоверение от КСБ за вписване в ЦПРС, съответстващо на категория на обектите (ІV-та категория). 3. Липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1-5 и 7 от ЗОП, за което се представя декларация по образец. Максимална прогнозна стойност: 21000 лв. с вкл. ДДС Разплащането на възложените, изпълнени и приети от възложителя видове работи ще се извършва в левове по банков път въз основа на: сертификати за качеството на вложените материали, експедиционни бележки за вложеното количество, актове за скрити работи, фактура на изпълнителя за извършените работи, двустранно подписан протокол /обр.19/. Разплащането ще се извърши по описания ред в срок до края на календарната 2016г.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45211360

Описание:

Строителни и монтажни работи по градско благоустройство


Срок за получаване на офертите

17/06/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Изискуеми документи и информация. 1.Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата – по образец; 2.ЕЕДОП - попълват се само частите, които са приложими – по образец от ЕК, включително се прилагат доказателства за техническите възможности и квалификация на участника към ЕЕДОП, придружен с удостоверение за добро изпълнение, което съдържа стойността, датата на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. 3.Пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата обществена поръчка (когато е приложимо) – оригинал или нотариално заверено копие. 4.Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата...........– по образец; 5.Декларация по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП - по образец; 6.Декларация по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП - по образец ; 7.Техническо предложение за изпълнение на поръчката - по образец; 8.Ценово предложение за изпълнение на поръчката - по образец, придружено с остойностена КС и анализи на единичните цени; 9.Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП относно ползване на подизпълнител - по образец; 10.Декларация за съгласие на подизпълнителя/ите, ако e приложима (по образец). 11.Заверено копие на Договора за обединение при участник обединение, в който е предвидено разпределението на дейностите на членовете на обединението по изпълнение на поръчката, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият . 12.Декларация от членовете на обединението/консорциума за ангажираност към поръчката (по образец); 13.Заверено копие на валидно Удостоверение от КСБ за вписване на участника в ЦПРС, съответстващо на категор. на обекта; 14.Списък-Декларация на техническото оборудване, което участникът предвижда за изпълнението на поръчката ( в св. текст); 15.Списък-Декларация на специалистите, вкл. отговорниците по качеството ( в свободен текст); 16.Декларация за съгласие с проекта на договор ( в свободен текст); 17.Документ за регистрация по ЗДДС, ако е регистриран или Декларация, че не е регистриран (в свободен текст). Изброените документи се поставят в непрозрачен плик с надпис «Оферта», върху който са посочени наименованието на участника, представляващото лице, ЕИК, адреса и телефон, факс и имейл за контакти с участника, както и предмета на настоящата поръчка. Офертите на участниците се приемат в деловодството на Община Борово на адрес: гр.Борово 7174, обл. Русе, ул.“Никола Вапцаров” №1А. Офертите трябва да бъдат получени на адрес на общината, не по-късно от деня и часа, посочени в Обявата. Възложителят не приема за участие и връща незабавно на участника оферта, която е в незапечатан, скъсан или прозрачен плик или е подадена след изтичане на крайния срок за получаване на офертите. Кандидат, който не отговаря на изискванията ще бъде отстранен. Кандидат, който предложи цена, надвишаваща максималния финансов ресурс на възложителя, ще бъде отстранен от участие. Кандидат, който предложи срок за изпълнение, надвишаващ максимално или минимално определения от Възложителя срок, ще бъде отстранен от участие. При сключване на договор определеният за изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1 и 3 от ЗОП, а именно: 1. Свидетелство за съдимост; 2. Удостоверение за липса на задължения към държавата; 3. Удостоверение за липса на задължения към Община Борово; 4. Удостоверение за липса на задължения към общината по седалището на участника. Дата на отваряне на офертите: 20.06.2016г. от 10:30ч. в Заседателната зала на Общината. На отварянето на офертите и обявяване на ценовите предложения могат да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

02/06/2016  (дд/мм/гггг)