Версия за печат

BG-ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

70-00-403

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

01.06.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000024745

BG413, ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ЦАРИЦА ЙОАННА №2, За: Марина Герова- гл.експерт Обществени поръчки и проекти, България 2900, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, Тел.: 0888 006080, E-mail: oba@gocenet.net, Факс: 0889 848685

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.gotsedelchev.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pk.gotsedelchev.bg/index.php?pg=188&objtype=1&sortfield=issuedate%20desc&sortlink=issuedate%20asc.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

176400 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

“Преустройство на котелно, въвеждане на възобновяеми енергийни източници и външно саниране на ЦДГ „Щастливо детство“ - с.Корница, община Гоце Делчев”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45320000, 45421112, 45261000

Описание:

Изолационни строителни работи
Монтажни работи на дограма за прозорци
Покривни работи


Срок за получаване на офертите

17/06/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

01/06/2016  (дд/мм/гггг)