Версия за печат

BG-Берковица

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ГИ - 17

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

31.05.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760161

BG312, СЗДП ДП ТП Държавно горско стопанство-Берковица, ул. Митрополит Кирил № 13, За: Давид Георгиев Луканов, България 3500, Берковица, Тел.: 0885 166392, E-mail: dgsberkovica@abv.bg, Факс: 0953 88996

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160531fnEB7123842.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

1000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Поддръжка и актуализация на софтуера по програма личен състав, граждански договор и работни заплати в ТП ДГС-Берковица” за срок от 2 години. Уникален номер на поръчката: 20160531fnEB7123842

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

72250000, 72253000, 72253200

Описание:

Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ
Услуги в помощ на потребителите и поддържане на системи
Поддържане на системи


Срок за получаване на офертите

07/06/2016 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени и разгледани на 08.06.2016 г. от 10:30 часа в административната сграда на ТП „ДГС-Берковица”, намираща се на адрес : гр. Берковица, ул. „Митрополит Кирил” № 13, ет. 2. Офертата следва да бъде изготвена по утвърдения от възложителя образец, към която да бъдат приложени следните документи: 6.1. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от ЗТР, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от лична карта, когато участникът е физическо лице. 6.2. Документ, доказващ права за извършване на поддръжка и актуализиране на софтуера по програма личен състав, граждански договор и работни заплати, издаден от компетентна институция. 6.3. Оферта –( Приложение № 1) 6.4. Предложение за изпълнение на поръчката по образец -(Приложение №2). 6.5. Ценово предложение, изготвено по образец на Възложителя - (Приложение №3) 6.6. Декларации: Приложение № 4 - Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.1-5, 7 от ЗОП Приложение № 5 - Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП Приложение № 6 - Декларация за участието или неучастието на подизпълнители Приложение № 7 - Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор 6.7. Попълнен и подпечатан проект на договор, с административни данни на участника, без попълнени цени (Приложение № 8). 6.8. Нотариално заверено пълномощно – копие или оригинал.

Дата на изпращане на настоящата информация

31/05/2016  (дд/мм/гггг)