Версия за печат

BG-ГАБРОВО

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

30.05.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016168050174

BG322, СЦДП ДП ТП ДЪРЖАВНО ЛЕСНИЧЕСТВО ГАБРОВО, УЛ.МИНЗУХАР1, За: ПЕНКА ЙОВЧЕВА, България 5300, ГАБРОВО, Тел.: 0889 529226, E-mail: gabrovo@scdp.bg, Факс: 066 805643

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.scdp.

Адрес на профила на купувача (URL): www.scdp.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

5600 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка, инсталиране и гаранционно обслужване на компютри и офис техника за нуждите на ТП ДГС Габрово при СЦДП-ДП Габрово”, включваща ……3/броя/….. персонален компютър с монитор, мишка и клавиатура /конфигурация/ ; …1/един/….брой мултифункционално устройство /принтер, копир, скенер /; …5/пет/….. броя таблети , с пределна прогнозна стойност на поръчката до ……5 600…… лв., без включен ДДС.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30000000 (UB05)

Описание:

Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети (Офисни материали )


Срок за получаване на офертите

10/06/2016 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

30/05/2016  (дд/мм/гггг)