Версия за печат

BG-Благоевград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ИЗ-00-1490

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

20.05.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000024695

BG413, Община Благоевград, пл. Георги Измирлиев № 1, За: Лилия Малешевска старши юрисконсулт Обществени поръчки, България 2700, Благоевград, Тел.: 073 864475, E-mail: lmaleshevska@blgmun.com, Факс: 073 884451

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.blgmun.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.blgmun.com/cat175/2441/ZOP-2016-17.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

35149 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата в детските заведения на територията на Община Благоевград за учебната 2016/2017г., по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Учебници и учебни помагала, издадени от СД „ВТ-КОМС- ИЗДАТЕЛСТВО СЛОВО“ Обособена позиция № 2: Учебници и учебни помагала, издадени от Издателска къща „МАРК-91“ Обособена позиция № 3: Учебници и учебни помагала, издадени от Издателство „Изкуства” ЕООД Обособена позиция № 4: Учебници и учебни помагала, издадени от Издателска къща „Анубис“ ООД Обособена позиция №5: Учебници и учебни помагала, издадени от Издателство „Булвест 2000“ Обособена позиция №6: Учебници и учебни помагала, издадени от „Просвета - София“ АД

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

22470000, 22472000

Описание:

Учебници
Образователни учебници


Срок за получаване на офертите

30/05/2016 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Правно основание за провеждане на поръчката чл. 191, ал. 1, т. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2, пр. 1, тъй като вПоканените участници притежават авторски и изключителни права на издаване и разпространение на учебниците и учебните помагала-предмет на настоящата поръчка Предвид гореизложеното провеждането на друг вид процедура по реда на ЗОП би довело до нарушаване на авторски и други права на интелектуална собственост или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт, както и до нарушаване правото на отделните преподаватели да избират учебниците и учебните помагала, по които ще преподават през съответната година. ъзлагането на обществената поръчка на друго лице е невъзможно поради наличие на авторски или други права на интелектуалната собственост, или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт, както и когато естеството на доставката или услугата е ограничено до точно определен изпълнител по причини, които не се дължат на възложителя. Съгласно §1, ал. 3 от ДР на Закона за народната просвета, министърът на образованието и науката одобрява със заповед учебниците за системата на народната просвета след установяване на съответствието им с държавните образователни изисквания по чл. 16, т. 3 и 9 от Закона за народната просвета. Условията и реда за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала за системата на народната просвета са посочени в Наредба № 6 от 30.11.2015 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала и Постановление № 79 на МС от 13.04.2016 г.

Дата на изпращане на настоящата информация

20/05/2016  (дд/мм/гггг)