BG-ГАБРОВО

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

УР-03-03-11

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

18.05.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000215630

BG322, ОБЩИНА ГАБРОВО, пл. Възраждане № 3, За: Кристина Лозанова, България 5300, ГАБРОВО, Тел.: 066 818312, E-mail: k.lozanova@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.gabrovo.bg/289-.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

1667 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на ОП Регионално депо за неопасни отпадъци – Габрово

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

18100000

Описание:

Работни дрехи, специално работно облекло и аксесоари


Срок за получаване на офертите

26/05/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

18/05/2016  (дд/мм/гггг)