Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

16.05.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 0006963270564

BG411, Столична община район Лозенец, бул. Васил Левски № 2, За: Борислав Костов, България 1142, София, Тел.: 02 8656672, E-mail: office@lozenets-sofia.org, Факс: 02 8656604

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.lozenets-sofia.org.

Адрес на профила на купувача (URL): www.lozenets-sofia.org.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

39360 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на район "Лозенец" СО и избор на координатор на балансираща група с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси на обект административна сграда на район "Лозенец" и други обекти общинска собственост

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

09300000

Описание:

Електрическа, топлинна, слънчева и ядрена енергия


Срок за получаване на офертите

27/05/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Изискванията към участниците и изискуемите документи са посочени в документацията за участие обявена в профила на купувача

Дата на изпращане на настоящата информация

16/05/2016  (дд/мм/гггг)