Версия за печат

BG-Смядово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1611

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

13.05.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000931657

BG333, Община Смядово, пл. Княз Борис I №2, За: Иван Кюркчиев, България 9820, Смядово, Тел.: 05351 2130, E-mail: obshtina_smiadovo@abv.bg, Факс: 05351 2226

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.smyadovo.bg..

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.smyadovo.bg.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

20000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на нов или употребяван товарен автомобил за нуждите на община Смядово” Технически параметри: Година на производство – над 1994 г. Категория – Самосвал Вид гориво – дизел Триосен Скоростна кутия - ръчна Гуми- износеност под 20% Полезен товар – над 10 тона. Добро техническо състояние. Без външни забележки. Доставеният товарен автомобили да е с 12 месечен гаранционен срок на експлоатация, считано от датата на доставка.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

42418000, 42418900

Описание:

Машини за повдигане, преместване на товари, товарене или разтоварване
Машини за товарене или преместване на товари


Срок за получаване на офертите

20/05/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

13/05/2016  (дд/мм/гггг)