Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РНД16-ВК08-822

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.05.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 0006963270598

BG411, Столична община - район Надежда, гр. София, район Надежда, ж.к. Надежда, ул. Кирил Дрангов № 55, За: Анелия Георгиева, Михаела Ганчева, България 1220, София, Тел.: 02 4951798, E-mail: op@so-nadejda.com, Факс: 02 8376465

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.so-nadejda.com.

Адрес на профила на купувача (URL): www.so-nadejda.com/obschestveni-porchki.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

32369 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата в детските заведения на територията на СО – район „Надежда” за учебната 2016/2017г., разделена на обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Учебници и учебни помагала, издадени от „Просвета- София“ АД Обособена позиция № 2: Учебници и учебни помагала, издадени от „Анубис Булвест“ ООД Обособена позиция № 3: Учебници и учебни помагала, издадени от „ВТ-КОМС-Издателство "Слово-Крусев и сие" СД Обособена позиция № 4: Учебници и учебни помагала, издадени от Издателство „Изкуства” ЕООД

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

22470000, 22472000

Описание:

Учебници
Образователни учебници


Срок за получаване на офертите

19/05/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Правно основание за провеждане на поръчката е чл.191, ал.1, т.2 от ЗОП, във вр. с чл.20, ал.3, т.2, пр. 1-во от ЗОП, тъй като възлагането на обществената поръчка на друго лице е невъзможно поради наличие на авторски или други права на интелектуалната собственост, или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт, както и когато естеството на доставката или услугата е ограничено до точно определен изпълнител по причини, които не се дължат на възложителя. Съгласно §1, ал. 3 от ДР на Закона за народната просвета, министърът на образованието и науката одобрява със заповед учебниците за системата на народната просвета след установяване на съответствието им с държавните образователни изисквания по чл. 16, т. 3 и 9 от Закона за народната просвета. Условията и реда за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала за системата на народната просвета са посочени в Наредба № 6 от 30.11.2015 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала и Постановление № 79 на МС от 13.04.2016 г. Предвид горното и в изпълнение на Заповед № СОА16-РД09-792/28.04.2016г.. на кмета на Столична община, изборът на конкретните учебници, респективно учебни помагала е извършен при спазване на всички законови изисквания. Поканените участници притежават авторски и изключителни права на издаване и разпространение на учебниците и учебните помагала-предмет на настоящата поръчка Предвид гореизложеното провеждането на друг вид процедура по реда на ЗОП би довело до нарушаване на авторски и други права на интелектуална собственост или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт, както и до нарушаване правото на отделните преподаватели да избират учебниците и учебните помагала, по които ще преподават през съответната година.

Дата на изпращане на настоящата информация

12/05/2016  (дд/мм/гггг)