Версия за печат

BG-Разлог

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12.00-74

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.05.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000024948

BG413, Община Разлог, ул. Стефан Съамболов №1, За: Петранка Ушева, България 2760, Разлог, Тел.: 0747 80095, E-mail: ob_razlog@bcmesta.bg, Факс: 0747 80081

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.razlog.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://razlog.bg/2016-05-12-08-55-14/2016-03-24-09-08-37/item/4230-obyava-za-obshtestvena-porachka-na-stoinost-po-chl-20-al-3-ot-zop.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

59995 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Ремонт на сградата на Детска градина „Детелина”, гр. Разлог” Строителството ще се изпълнява съгласно одобрен обект на Община Разлог по проект „Красива България”. Обемът на поръчката е съгласно приложена количествена сметка. Срокът за изпълнение на поръчката е фиксиран - 3 месеца и същата трябва да се изпълни в рамките на календарната година.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

27/05/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

В обществената поръчка може да участва всеки, който отговаря на условията, посочени в ЗОП, ППЗОП и посочените в настоящата обява изисквания на Възложителя. Участниците следва да представят оферта, изготвена при условията на ЗОП, Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП), настоящата обява и Указанията за подготовка на обществена поръчка за сроителство на одобрен обект по проект „Красива България”, публикувани в профила на купувача на интернет страницата на Възложителя.

Дата на изпращане на настоящата информация

12/05/2016  (дд/мм/гггг)