Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

02

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.05.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 121696028

BG411, Чистота-Искър ЕООД, ул. Искърско шосе № 2, с адрес за кореспонденция: ул. Кап. Любен Кондаков № 7, етаж 3, За: Деница Джугданова, България 1582, София, Тел.: 02 9732310, E-mail: office@chistota-iskar.com, Факс: 02 9732652

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://chistota-iskar.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://chistota-iskar.com/listing/op.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Доставка на двустранно каширан дренажен геокомпозит"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45453100

Описание:

Строителни работи по възстановяване


Срок за получаване на офертите

20/05/2016 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

12/05/2016  (дд/мм/гггг)