Версия за печат

BG-Варна

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РД16011300ВН

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.05.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000093442

BG331, Община Варна, бул. Генерал Колев 92, ет. 5, За: ОП Инвестиционна политика-Александра Игнатова, България 9000, Варна, Тел.: 052 820838, E-mail: op@varna.bg, Факс: 052 820846

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.varna.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://it.varna.bg:4481/ZopView.aspx?DosieID=474.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

66000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Осигуряване на сцени за провеждане на културни, образователни, спортни, информационни и други събития, организирани от Община Варна“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

39300000, 44212300, 45223110

Описание:

Различно оборудване
Конструкции и части
Монтажни работи на метални конструкции


Срок за получаване на офертите

20/05/2016 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

12/05/2016  (дд/мм/гггг)