Версия за печат

BG-гр. Козлодуй

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ЗОП-О-122

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.05.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 106513772

BG313, АЕЦ Козлодуй ЕАД, Площадка АЕЦ Козлодуй, За: Стела Григорова, България 3321, гр. Козлодуй, Тел.: 0973 76510, E-mail: SVGrigorovav@npp.bg, Факс: 0973 72441

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.kznpp.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders&psub=com_procedures&id=2963.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

112367 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка и полагане на топлоизолация и хидроизолационно покритие на въздушен участък от топлопреносната мрежа на гр. Козлодуй

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45300000

Описание:

Строителни и монтажни работи на инсталации


Срок за получаване на офертите

01/06/2016 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се извърши на 02.06.2016г. в 10:00 часа в Управление "Търговско", "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Дата на изпращане на настоящата информация

12/05/2016  (дд/мм/гггг)