Версия за печат

BG-Китен

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.05.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 102869753

BG341, Почивна база - Морско утро - гр. Китен, ул. Корал № 15, За: Станка Тодорова, България 8183, Китен, Тел.: 0550 36359, E-mail: morskoutro@abv.bg, Факс: 0550 36359

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.morskoutrokiten.webnode.com.

Адрес на профила на купувача (URL): www.morskoutrokiten.webnode.com.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

69863 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на хранителни продукти за осигуряване изхранването на лицата, настанени в Почивна база „Морско утро“ по 8 /осем/ обособени позиции“ Обособена позиция № 1 - "Пакетирани хранителни изделия"; Обособена позиция № 2 „Алкохол, безалкохолни напитки и кафе“; Обособена позиция № 3 - "Мляко и млечни продукти"; Обособена позиция № 4 - "Месо и месни продукти"; Обособена позиция № 5 - "Зеленчукови и плодови консерви"; Обособена позиция № 6 - "Пресни плодове и зеленчуци"; Обособена позиция № 7 - „Хляб и хлебни изделия“; Обособена позиция № 8 – „Сладкарски изделия“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15000000, 15100000, 15200000, 15300000, 15400000, 15500000, 15600000, 15800000, 15900000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
Месо и месни продукти
Риба и други водни животни, преработени и консервирани
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
Животински или растителни масла и мазнини
Млечни продукти
Мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти
Различни хранителни продукти
Напитки, тютюн и свързани с него продукти


Срок за получаване на офертите

19/05/2016 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Документацията за участие е безплатна, до нея се предоставя пълен достъп по електронен път и може да бъде свалена от следния интернет-адрес: www.morskoutrokiten.webnode.com в раздел „Профил на купувача”.

Дата на изпращане на настоящата информация

12/05/2016  (дд/мм/гггг)