Версия за печат

BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

16 ООП 1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.05.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

BG421, община Пловдив, пл. Стефан Стамболов №1, За: Теодора Димитрова-Велчева - гл. юрисконсулт дирекция Обществени поръчки, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656780, E-mail: otdel_op@abv.bg, Факс: 032 660571

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160422bDXq3313841.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на нови автомобилни гуми за служебните автомобили на община Пловдив и звената на общинска бюджетна издръжка“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

34350000, 34351000, 34352000, 34351100

Описание:

Външни гуми с лек и тежък режим на експлоатация
Външни гуми с лек режим на експлоатация
Външни гуми за носене на големи товари
Външни гуми за леки автомобили


Срок за получаване на офертите

19/05/2016 , 17:15 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Всяка оферта трябва да съдържа: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника (свободен текст); 2. Документи за легитимация на участника: Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ /и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен/, както и адрес, вкл. електронен; копие от документ за самоличност, когато кандидатът е физическо лице. За участници обединения - документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият. 3. Техническо предложение (Образец ); 4. Ценово предложение (Образец ); 5. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т.1, 2 и 7 от ЗОП и/или декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 ЗОП /когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява./ Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка. Върху опаковката се посочва: участник, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, наименование на поръчката. Офертите за участие се получават в община Пловдив, пл. "Стефан Стамболов " №1, фронт-офис. 6. Отварянето на офертите ще се извърши на 20.05.2016 г. от 09:30 часа в сградата на община Пловдив, етаж 3, зала № 36. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители.

Дата на изпращане на настоящата информация

12/05/2016  (дд/мм/гггг)