BG-Варна

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

АД-06-511

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

03.05.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000083291

BG331, Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване Николай Хайтов, 9009, гр. Варна, ул. Орех 11, За: инж. Надежда Любомирова Илиева, България 9009, Варна, Тел.: 052 745991, E-mail: tehsilva@vizicomp.com, Факс: 052 500937

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://pggsd-varna.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pggsd-varna.com/.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

55000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Изготвяне на Технически проект в необходимия обхват, във връзка с кандидатстване за финансиране със средства от европейския и/или националния бюджет и последващо осъществяване на авторски надзор на строително-монтажните работи за обект: „Саниране, ремонт и частично преустройство на сградата на Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“ гр.Варна.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71000000

Описание:

Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги


Срок за получаване на офертите

10/05/2016 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

03/05/2016  (дд/мм/гггг)