Версия за печат

BG-Ямбол

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

28.04.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000970496

BG343, Община Ямбол, ул. Г.С.Раковски № 7, За: Мариана Петрова, България 8600, Ямбол, Тел.: 046 681423, E-mail: mpetrova@yambol.bg, Факс: 046 662247

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.yambol.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.yambol.bg/profile/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

20000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на цветя и тревни смески за нуждите на Общинско предприятие "Паркове и зони за отдих", гр. Ямбол

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

03121100

Описание:

Живи растения, луковици, туберкули, грудки, издънки и калеми


Срок за получаване на офертите

09/05/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се извърши на 10.05.2016 г. от 11:00 часа в стая 203 на Община Ямбол, гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски” № 7. От участие в обществената поръчка се отстранява участник, за който са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1- 5 и т.7 от ЗОП. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т. 1- 5 и т.7 от ЗОП с декларации. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен представя актуални документи, удостоверяващи декларираните обстоятелства по чл. 54 от ЗОП.

Дата на изпращане на настоящата информация

28/04/2016  (дд/мм/гггг)